SEARCH    
 
   - A   + A
bd-sufficiencyeconomy.com

หน้าแรก

แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจ การเผยแพร่ความรู้
ข้อมูลการบรรยาย
 
    ด้านศาสนา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นำรูปวาดท่านพุทธทาส ไปถวายที่สวนโมกข์ จ.สงขลา 25 ธ.ค. 2555
 
 
 
bd-sufficiencyeconomy.com

หน้าแรก

แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจ การเผยแพร่ความรู้
ข้อมูลการบรรยาย
Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic ©Copyright 2002-2015 All rights reserved.
บริษัท บาธรูม ดีไซน์ จำกัด
729/150-152 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงบางโพงพาง Fax: 02-6836364