การสร้างแบรนด์ใหม่
 

 
   บริษัทฯ ได้จัดทำแผนงาน และงบประมาณในการสร้าง Brand  ในต่างประเทศเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมามากขึ้นเพื่อเร่งยกระดับตราสินค้าในตลาดโลก โดยกระจายความสำคัญไปในเรื่องต่างๆ