หน้าแรก
 

เกี่ยวกับเรา

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประยุกต์ใช้ภาคธุรกิจ การเผยแพร่ความรู้
ข้อมูลการบรรยาย
   - A   + A
บริษัท บาธรูมดีไซน์ ไอ-สปา จำกัด
วิสัยทัศน์
เป้าหมาย
ประวัติคุณวัชรมงคล
ภาพคุณวัชรมงคล
VTR และ Youtube
สื่อสิ่งพิมพ์
กำหนดการบรรยาย ปี 2559
ภาพบรรยาย ปี 2559
กำหนดการบรรยาย ปี 2558
ภาพบรรยาย ปี 2554-2558

  bd-sufficiencyeconomy.com  
   

Search :


                                        หัวข้อการบรรยาย :การบริหารองค์กรตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

                                                                    สถานที่ในการบรรยาย : ณ สมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์  ถนนพระราม ๔  กทม.

                                                                                        กลุ่มผู้ฟัง : ผู้บริหารระดับสูง

                                                                                                        จำนวนผู้เข้าร่วม : ๑๒๐ คน
                                                                                                        วันที่  ๓ พฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๕๙

                                                                                                           เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๓๐    น.
             


                                        หัวข้อการบรรยาย : การบริหารองค์กรตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

                                                             สถานที่ในการบรรยาย : ณ ห้อง ๓๐๗ อาคารอนุสรณ์ ๕๐ ปี ชั้น ๓ คณะพาณิชยศาสตร์เเละการบัญชี  จุฬาลงกรณ์ฯ

                                                                                        กลุ่มผู้ฟัง : นักศึกษาระดับปริญญาโท

                                                                                                        จำนวนผู้เข้าร่วม : ๓๘  คน

                                                                                                        วันที่ ๒๗  พ.ศ. ๒๕๕๙

                                                                                                           เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
             


 
 

เกี่ยวกับเรา

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประยุกต์ใช้ภาคธุรกิจ การเผยแพร่ความรู้
ข้อมูลการบรรยาย
  Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic ©Copyright 2002-2020 All rights reserved.
บริษัท บาธรูม ดีไซน์ ไอ-สปา จำกัด
729/150-152 ถนนรัชดาภิเษก แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กทม. Fax: 02-6836364