หน้าแรก
 

เกี่ยวกับเรา

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประยุกต์ใช้ภาคธุรกิจ การเผยแพร่ความรู้
ข้อมูลการบรรยาย
   - A   + A
บริษัท บาธรูมดีไซน์ ไอ-สปา จำกัด
วิสัยทัศน์
เป้าหมาย
ประวัติคุณวัชรมงคล
ภาพคุณวัชรมงคล
VTR และ Youtube
สื่อสิ่งพิมพ์
กำหนดการบรรยาย ปี 2559
ภาพบรรยาย ปี 2559
กำหนดการบรรยาย ปี 2558
ภาพบรรยาย ปี 2554-2558

  bd-sufficiencyeconomy.com  
   

Search :


                                        หัวข้อการบรรยาย :การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารธุรกิจ
                                                                    สถานที่ในการบรรยาย : ณ.ห้องประชุม 101 สำนักงาน กปร.

                                                                                        กลุ่มผู้ฟัง : ข้าราชการและผู้บริหารของสำนักงาน กปร.

                                                                                                        จำนวนผู้เข้าร่วม : ๕๐ คน
                                                                                                        วันที่ ๑๖ มิถุนายน    พ.ศ. ๒๕๕๙

                                                                                                           เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐    น.
             


                                        หัวข้อการบรรยาย :ความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

                                                                    สถานที่ในการบรรยาย : ณ.ห้องประชาธิปก  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา แจ้งวัฒนะ

                                                                                        กลุ่มผู้ฟัง : ข้าราชการระดับสูง , สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

                                                                                                        จำนวนผู้เข้าร่วม : ๑๕๐ คน
                                                                                                        วันที่ ๑๘ มิถุนายน    พ.ศ. ๒๕๕๙

                                                                                                           เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐    น.
             


 
 

เกี่ยวกับเรา

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประยุกต์ใช้ภาคธุรกิจ การเผยแพร่ความรู้
ข้อมูลการบรรยาย
  Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic ©Copyright 2002-2020 All rights reserved.
บริษัท บาธรูม ดีไซน์ ไอ-สปา จำกัด
729/150-152 ถนนรัชดาภิเษก แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กทม. Fax: 02-6836364