หน้าแรก
 

เกี่ยวกับเรา

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประยุกต์ใช้ภาคธุรกิจ การเผยแพร่ความรู้
ข้อมูลการบรรยาย
   - A   + A
บริษัท บาธรูมดีไซน์ ไอ-สปา จำกัด
วิสัยทัศน์
เป้าหมาย
ประวัติคุณวัชรมงคล
ภาพคุณวัชรมงคล
VTR และ Youtube
สื่อสิ่งพิมพ์
กำหนดการบรรยาย ปี 2559
ภาพบรรยาย ปี 2559
กำหนดการบรรยาย ปี 2558
ภาพบรรยาย ปี 2554-2558

  bd-sufficiencyeconomy.com  
   

Search :


                                        หัวข้อการบรรยาย :นวัตกรรมบนความพอเพียงตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
                                                                    สถานที่ในการบรรยาย : ณ.ห้องเรียน ๑๐๒๐๑ อาคาร ๑๐ ชั้น๒
                                                                                                        มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

                                                                                        กลุ่มผู้ฟัง : ผู้บริหารระดับสูงของภาครัฐและภาคเอกชน

                                                                                                        จำนวนผู้เข้าร่วม :  ๑๒๐ คน
                                                                                                        วันที่ ๔  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙

                                                                                                           เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๘.๐๐   น.
             


                                        หัวข้อการบรรยาย : การบริหารองค์กรตามแนวทางปรัชญาของเศณษฐกิจพอเพียง

                                                                    สถานที่ในการบรรยาย : ณ.ห้องประชุมชั้น ๓ สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา กรุงเทพฯ

                                                                                        กลุ่มผู้ฟัง : ผู้บริหารระดับสูงและผู้นำองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน

                                                                                                        จำนวนผู้เข้าร่วม :  ๓๖  คน
                                                                                                        วันที่  ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

                                                                                                           เวลา  ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐  น.
             


 
 

เกี่ยวกับเรา

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประยุกต์ใช้ภาคธุรกิจ การเผยแพร่ความรู้
ข้อมูลการบรรยาย
  Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic ©Copyright 2002-2020 All rights reserved.
บริษัท บาธรูม ดีไซน์ ไอ-สปา จำกัด
729/150-152 ถนนรัชดาภิเษก แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กทม. Fax: 02-6836364