หน้าแรก
 

เกี่ยวกับเรา

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประยุกต์ใช้ภาคธุรกิจ การเผยแพร่ความรู้
ข้อมูลการบรรยาย
   - A   + A
บริษัท บาธรูมดีไซน์ ไอ-สปา จำกัด
วิสัยทัศน์
เป้าหมาย
ประวัติคุณวัชรมงคล
ภาพคุณวัชรมงคล
VTR และ Youtube
สื่อสิ่งพิมพ์
กำหนดการบรรยาย ปี 2559
ภาพบรรยาย ปี 2559
กำหนดการบรรยาย ปี 2558
ภาพบรรยาย ปี 2554-2558

  bd-sufficiencyeconomy.com  
   

Search :


                                        หัวข้อการบรรยาย : การบริหารองค์กรตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

                                                                    สถานที่ในการบรรยาย :  ณ.สมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถ.พระราม 4 กทม.

                                                                                        กลุ่มผู้ฟัง :นักบริหารระดับสูง
                                                                                                        จำนวนผู้เข้าร่วม :  ๑๒๐ คน
                                                                                                        วันที่  ๑๐ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙

                                                                                                           เวลา ๑๖.๐๐ - ๑๘.๐๐  น.
             


                                        หัวข้อการบรรยาย : การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

                                                                    สถานที่ในการบรรยาย :  ณ.ห้องประชุมสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง
                                                                                                        ชั้น ๒ สำนักงาน คปภ.


                                                                                        กลุ่มผู้ฟัง :นักบริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
                                                                                                        จำนวนผู้เข้าร่วม :  ๔๐ คน
                                                                                                        วันที่  ๒๑  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙

                                                                                                           เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๗.๐๐  น.
             


 
 

เกี่ยวกับเรา

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประยุกต์ใช้ภาคธุรกิจ การเผยแพร่ความรู้
ข้อมูลการบรรยาย
  Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic ©Copyright 2002-2020 All rights reserved.
บริษัท บาธรูม ดีไซน์ ไอ-สปา จำกัด
729/150-152 ถนนรัชดาภิเษก แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กทม. Fax: 02-6836364