หน้าแรก
 

เกี่ยวกับเรา

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประยุกต์ใช้ภาคธุรกิจ การเผยแพร่ความรู้
ข้อมูลการบรรยาย
   - A   + A
บริษัท บาธรูมดีไซน์ จำกัด
วิสัยทัศน์
เป้าหมาย
ประวัติคุณวัชรมงคล
ภาพคุณวัชรมงคล
VTR และ Youtube
สื่อสิ่งพิมพ์
กำหนดการบรรยาย ปี 2559
ภาพบรรยาย ปี 2559
กำหนดการบรรยาย ปี 2558
ภาพบรรยาย ปี 2554-2558

  bd-sufficiencyeconomy.com  
   

Search :


                                        หัวข้อการบรรยาย : การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจ

                                                                       สถานที่ในการบรรยาย :  ห้อง ๓๐๖ อาคารอนุสรณ์ ๕๐ ปี คณะพาณิชยศาสตร์เเละการบัญชี
                                                                                                        จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
                                                                                       กลุ่มผู้ฟัง :  นักศึกษาปริญญาโท
                                                                                                        จำนวนผู้เข้าร่วม : ๒๗ คน
                                                                                                        วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
                                                                                              เวลา :  ๑๖.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.
             


                                        หัวข้อการบรรยาย : นวัตกรรมการบริหารงานตามเเนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

                                                                       สถานที่ในการบรรยาย :  ห้อง ๓๔๑๐ ชั้น ๔ อาคาร ๓ สำนักงาน ก.พ.
                                                                                                        อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
                                                                                       กลุ่มผู้ฟัง :  พนักงาน เจ้าหน้าที่ สำนักงาน ก.พ.
                                                                                                        จำนวนผู้เข้าร่วม : ๓๔ คน
                                                                                                        วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
                                                                                              เวลา :  ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
             


 
 

เกี่ยวกับเรา

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประยุกต์ใช้ภาคธุรกิจ การเผยแพร่ความรู้
ข้อมูลการบรรยาย
  Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic ©Copyright 2002-2019 All rights reserved.
บริษัท บาธรูม ดีไซน์ จำกัด
729/150-152 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงบางโพงพาง Fax: 02-6836364