หน้าแรก
 

เกี่ยวกับเรา

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประยุกต์ใช้ภาคธุรกิจ การเผยแพร่ความรู้
ข้อมูลการบรรยาย
   - A   + A
บริษัท บาธรูมดีไซน์ จำกัด
วิสัยทัศน์
เป้าหมาย
ประวัติคุณวัชรมงคล
ภาพคุณวัชรมงคล
VTR และ Youtube
สื่อสิ่งพิมพ์
กำหนดการบรรยาย ปี 2559
ภาพบรรยาย ปี 2559
กำหนดการบรรยาย ปี 2558
ภาพบรรยาย ปี 2554-2558

  bd-sufficiencyeconomy.com  
   

Search :


                                        หัวข้อการเสวนา : การสร้างคุณธรรม ตามเเนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในองค์กรภาคธุรกิจ
                                                                  งานสร้างกระบวนทัศน์ เเละหลักคิดที่เหมาะสมสำหรับคนไทย

                                                                       สถานที่ในการบรรยาย :  ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารหอประชุม กรมประชาสัมพันธ์
                                                                                                        เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
                                                                                       กลุ่มผู้ฟัง :  ประชาชนผู้สนใจ หน่วยงานภาครัฐ เเละภาคเอกชน
                                                                                                        จำนวนผู้เข้าร่วม : ๔๐๐ คน
                                                                                                        วันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
                                                                                              เวลา :  ๐๘.๓๐ - ๑๔.๓๐ น.
             


                                        หัวข้อการบรรยาย : การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจ

                                                                       สถานที่ในการบรรยาย :  ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง คลองห้า
                                                                                                        อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
                                                                                       กลุ่มผู้ฟัง :  บัณฑิตศึกษา โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
                                                                                                        สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม มหาวิทยาลัยรามคำเเหง
                                                                                                        จำนวนผู้เข้าร่วม : ๔๒ คน
                                                                                                        วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
                                                                                              เวลา :  ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
             


 
 

เกี่ยวกับเรา

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประยุกต์ใช้ภาคธุรกิจ การเผยแพร่ความรู้
ข้อมูลการบรรยาย
  Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic ©Copyright 2002-2019 All rights reserved.
บริษัท บาธรูม ดีไซน์ จำกัด
729/150-152 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงบางโพงพาง Fax: 02-6836364