รายละเอียดการได้รับเชิญเป็นวิทยากร "
การประยุกต์ใช้แนวทางพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารองค์กร "

โดย คุณวัชรมงคล  เบญจธนะฉัตร์  ประธานกรรมการ บริษัท บาธรูมดีไซน์ จำกัด

 
 

ลำดับ
วันที่บรรยาย หน่วยงานที่เชิญ/รับฟังบรรยาย หัวข้อในการบรรยาย สถานที่บรรยาย จำนวนผู้เข้าฟัง (คน)
 
 1 05/01/2556   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การบริหารธุรกิจ ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  อาคารจามจุรีแสควร์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 42
 2   21/01/2556   สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี การประยุกต์จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในการเสริมสร้างประสิทธิภาพของพนักงานและองค์กร ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โรงแรม เดอะทวิน ทาวเวอร์ เขตปทุมวัน 
  กรุงเทพฯ
 280
3 30/01/2556  บรรษัทตลาดรองสินเชื่อและที่อยู่อาศัย (บตท.)
การบริหารองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล,
CSR ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย อาคารเล่าเป้งง้วน 1 กรุงเทพฯ  30 
 4 14/02/2556  มหาวิทยาลัยศรีปทุม การพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน  กรุงเทพฯ
50 
 5 18/02/2556  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นวัตกรรมกับการพัฒนาธุรกิจตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  คณะพาณิชยศาตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ 40
 6 20/02/2556  สำนักงานสนันสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) Happy Workplace "องค์กรสุขภาวะในแบบฉบับตนเอง" สำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) 150
 7 27/02/2556  สำนักงาน กพ.(นนทบุรี) นวัตกรรมในการบริหารงานตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(ส.นบส.) สำนักงาน กพ.จังหวัดนนทบุรี 30
8

11/03/2556

มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้นำกับการใช้คุณธรรมจริยธรรมในการบริหารองค์กรตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ห้องเรียน 508ชั้น 11 มหาวิทยาลัยมหิดล
110 
9 12/03/2556 สำนักงาน กพ. (นนทบุรี) ผู้นำองค์กรแห่งนวัตกรรมกับการบริหารงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(นบส.รุ่น77)  ห้อง จินดา ณ สงขลา สำนักงานกพ.จังหวัดนนทบุรี 112 
10
14/03/2556 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  การบริหารธุรกิจ"ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"  ห้อง307 ชั้น3 อาคารอนุสรณ์50 ปี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  22
11 23/03/2556 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ห้อง 301 ชั้น 3 อาคารมาลัยหุวะนันทน์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ เขตบางกะปิ กทมฯ  73
12 25/03/2556 สำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) บริบทและสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการทำงาน
"Happy Workplace Forum 2013"
ศูนย์การแห่งชาติสิริกิตติ์ กรุงเทพฯ
250
13 27/03/2556 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ห้อง301 ชั้น 3 อาคารมาลัยหุวะนันทน์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 29
14 28/03/2556   ธนาคารกสิกรไทย บริหารคนให้เฟิร์ม เพิ่มสำนึกรักองค์กร ห้อง จินดาธร ชั้น8  ธนาคารกสิกรไทย
สำนักงาน ราษฎร์บูรณะ
100
15 29/03/2556  สำนักงานศาลยุติธรรม การเสริมสร้างมืออาชีพงานทัพยากรบุคคลตามแนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงโรงงานสุขภัณฑ์ไฮโดรฯคลองห้า
48
16
30/03/2556   สถาบัน MPI Management
 &psychology institute
 CSR ธุรกิจสมัยใหม่ที่มีใจซื่อตรง  ห้องเบญจศิริ ชั้น4 โรงแรมแมริออท 
สุขุมวิท57 กรุงเทพฯ
 
30 
17 02/04/2556  สถาบันเสาหลักเพื่อแผ่นดิน(ประเทศไทย) ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารองค์การ ห้อง Convention Hall อาคารศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์  ถนนวิภาวดี 156
18 03/04/2556  Pruksa School (sga,RD) "Show and Shere"กลยุทธ์การสร้างนวัตกรรมที่สอดรับผลประโยชน์ทางสังคม Pruksa School  อาคารIT square ชั้น 10  30
19 22/04/2556  มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาคาร
 พญาไท
 Modern Marketingการบริหารงานตามแนวทาง      ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ชั้น17  มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาคารพญาไท  20
20 09/05/2556  มหาวิยาลัยหอการค้าไทย  กลยุทธ์ในการบริหารงานตามแนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
  ห้องเรียน3 อาคาร 7 ชั้น12 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย       100
21 10/05/2556  บริษัทซีพี ออล์ จำกัด(มหาชน)
 Creativity and Innovation"ความคิดสร้างสรรค์
  และนวัตกรรม"
 ฝ่ายบริหารอาคาร ชั้น3 อาคาร ธารา
  สาทร เขตสาทร  กรุงเทพฯ
       20
22 16/05/2556  บริษัท ROTARY จำกัด  ธุรกิจเพื่อสังคม ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โรงแรมอนัตรา ถนนเจริญนคร กรุงเทพฯ       30
23 20/05/2556  กระทรวงพม.(กองบริหารกองทุน) คุณภาพชีวิตการทำงานกับการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ห้องประชุม1-2อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์3อ.Aชั้น7 กรุงเทพฯ       40
24 21/05/2556  สำนักงาน กพ.(นนทบุรี) นวัตกรรมในการบริหารงานตามแนวทางปรัชญา
 ของเศรษฐกิจพอเพียง
 สำนักงาน กพ. จังหวัดนนทบุรี        50
25 28/05/2556  สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหา
 กษัตริย์
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการประยุกต์
 ใช้ในองค์กร
 สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
ถ.นคราชสีมา ดุสิต กรุงเทพฯ
40 
26 12/07/2556  มูลนิธิเพื่อสถาบันการศึกษาวิชาการจัดการแห่งประเทศไทย(IMET) บทบาท ของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาคุณภาพ สังคม และวัฒนธรรม  โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส ถนนพญาไท กรุงเทพฯ
 ห้องจามจุรีบอลรูม A ชั้น M
60
 27 07/09/2556  บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด Game Changer on Sufficiencyeconomy ตามแนวทางปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด 60
28 16/07/2556
 สำนักงานกพ. (จังหวัดนนทบุรี) ผู้นำองค์กรแห่งนวัตกรรมกับการบริหารงานภายใต้
หลักธรรมาภิบาล
หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ สำนักงานกพ.จังหวัดนนทบุรี 120
29 17/07/2556  เสวนาวิชาการสำนักศึกษา
และขยายผล
การพัฒนาตาม
แนวพระราชดำริ
ประยุกต์ชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
 
300
30 24/07/2556  มูลนิธิหมอชาวบ้าน(Foil Doctor Foundation) การสร้างแบรนด์ในโลกธุรกิจให้แข็งแรงโดยไม่ละทิ้งสังคม ห้องประชุมหมอชาวบ้าน ซอย ประดิพัทธ์ 10 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 40
31 29/07/2556
 สำนักราชเลขาธิการ
พระบรมหาราชวัง
จริยธรรมเชิงประยุกต์ในการบริหารงานตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพีย ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารศาลาลูกขุนใน
สำนักราชเลขาธิการ

 
80
32 31/07/2556  บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
 จำกัด  มหาชน(CPF)
 Driving Sustainnability in CPF DNA ก้าวสู่องค์กรพัฒนา
อย่างยั่งยืน
 ณ โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียว ฟอร์จูน 3  80
33 13/08/2556  กรมธนารักษ์   การบริหารองค์กรตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ห้อง cristal 3 ชั้น3 โรงแรมเซ็นต์จูรี่ปาร์ค 60
34 19/08/2556  สำนักงานสาธารณสุข
 จังหวัด  เชียงใหม่
  การบริหารงานตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้นท์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 40
35 31/08/2556  ชุมชนหมู่บ้านสะตือเอน การบริหารงานตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงโรงงานสุขภัณฑ์ไฮโดรฯคลองห้า
 30
36 03/09/2556   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เทคนิคการทำงานกับชุมชนในงาน CSRตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำนักบัณฑิตอาสาสมัครมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 30
36 07/09/2556 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  แนวคิดการพัฒนานวัตกรรมและการดำเนินธุรกิจตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ณ ห้องเรียน CB2306 ชั้น3 อาคารเรียนรวม2 40
37 09/09/2556   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ธรรมาภิบาลในการบริหารงานตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ห้องประชุมตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ 100
38 11/09/2556   TATA Steel(Thailand) ฺBusiness Concept Enhancement Program Module-Innovation
Management
Shinawatra Tower lll 40
39 12/09/2556   มหาวิทยาลัยศรีปทุม การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อาคาร11 ห้อง 12A07(ชั้น12A ห้อง07)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
30
40 14/09/2556
  สถาบัน MPI Management
  &psychology institute
  CSR สมัยใหม่ที่มีใจซื่อตรงตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพีย  ณ ห้องstudy โรงแรมฮิลตัน สุขุมวิท24 40
41 18/09/2556   สำนักงานกพ. นวัตกรรมในการบริหารงานตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพีย  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ์ สำนักงานกพ. จังหวัดนนทบุรี 180
42 19/09/2556   บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด พลังแห่งความสำเร็จในการสร้างนวัตกรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพีย ณ โรงแรมเซี่ยงไฮ้ แมนชั่น ถนนเยาวราช 60
 43 21/09/2556    มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่
การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในระดับธุรกิจ
อุตสาหกรรม
ห้องบรรยาย 2 (202) ชั้น2 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมทางปฐพีวิทยา 50
 44 27/09/2556   สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์
  อุตสาหกรรม
 แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในภาคอุตสาหกรรม  โรงแรม เฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี  300
45 30/09/2556   สำนักงานก.พ.ร.  การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ณ สำนักงานก.พ.ร.ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80 พรรษาชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ  50
46 08/10/2556   กรมปศุสัตว์  นวัตกรรมในการบริหารงานตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ณ ห้องประชุม2 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์ 150
47 11/10/2556   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  การบริหารงานตามแนวทางปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง  ณ ห้อง307อาคารอนุสรณ์50ปี คณะพาณิชยสาสตร์
 และการบัญชี
30
48 14/10/2556   สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหา
  กษัตริย์
 การบริหารงานตามแนวทางปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง  สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
  ถ.นคราชสีมา ดุสิต กรุงเทพฯ
40
 48 25/10/2556   กรมธนารักษ์  CSR ตามแนวทางปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง  ณ ห้องประชุม1 บริษัท ธนารักษ์สินทรัพย์ จำกัด
 (ศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ) กรุงเทพฯ
 40
 49 29/10/2556        
 50 30/10/2556        
48 2/11/2556   มหาวิทยาลัยศรีปทุม      
 49 6/11/2556   กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ      
 50