รายละเอียดการได้รับเชิญเป็นวิทยากร
" การประยุกต์ใช้แนวทางพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารองค์กร "
 โดย คุณวัชรมงคล เบญจธนะฉัตร์ ประธานกรรมการ บริษัท บาธรูมดีไซน์ จำกัด
 

ลำดับ วันที่บรรยาย หน่วยงานที่เชิญ/รับฟังบรรยาย หัวข้อในการบรรยาย สถานที่บรรยาย
 1 24/01/2558 กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)  เสวนาการสร้างองค์กรให้มีความสุขตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ณ อิงธารรีสอร์ท  จ.นครนายก
 2 26/01/2558  กระทรวงพาณิชย์  การบริหารการตลาดตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ณ โรงแรม TK Palace ถ.แจ้งวัฒนะ  กทม.
 3 09/02/2558  สำนักงาน ก.พ  นวัตกรรมธรรมาภิบาล ตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   ณ.ห้อง ๓๕๐๒ ชั้น ๕ อาคาร๓
สำนักงาน ก.พ.
 
 4  26/02/2558  สำนักงาน CAT Telecom  นนบุรี  การคิดนอกกรอบ ตามแนวทางของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
 
 ณ.ห้องอบรม ๓๐๒ อาคาร ๑
ชั้น ๓ CAT Telecom 
 
 5 27/02/2558  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  การเป็นผู้ประกอบการ ตามแนวทางของ
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 ณ.ห้อง ๓๐๗ อาคารอนุสรณ์ 50 ปี ชั้น ๓
 6  01/03/2558  มูลนิธิชัยพัฒนา  ประชาชนได้อะไรจากโครงการพระราชดำริ  ณ.ห้องประชุมคณะพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 7  02/03/2558  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ  CEO INNOVATION FORUM 2015  ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต
 8  17/03/2558  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  Innovation and Sustainbility ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ณ.อาคารไชยศสมบัติ 1 ชั้น 2 ห้อง 226
 9 21/3/2558  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  การบริหารธุรกิจตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   ณ.อาคาร 11 ห้อง12A02
10 24/03/2558  ผุู้ตรวจการแผ่นดิน  การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการทำงาน  ณ.โรงแรมเซนทราศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ
 11  26/03/2558  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  นวัตกรรมบนความยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ณ.หอประชุม กฟผ.อาคารประชาสัมพันธ์ สำนักงานกลาง กฟผ.
 12 01/04/2558  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  นวัตกรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ณ.โรงแรมรามาการ์เดนท์ กรุงเทพฯ
 13 21/04/2558  โรงพยาบาลบ้านแพร้ว (สาขาพร้อมมิตร)  คุณธรรม จริยธรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ณ.ห้องประชุมชั้น 3 โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
14 25/5/2558  สำนักงาน กพ.  นวัตกรรมและธรรมาภิบาลตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ณ.ห้องสุขุมในประดิษฐ์ อาคาร 1
15 03/06/2558  สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร  การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ณ.ห้องSapphire Room  ชั้น3 โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
16 05/06/2558  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  เปลี่ยนวิธีคิด พลิกชีวิตสู่ความสำเร็จ  ณ.ห้องวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
17 12/06/2558 กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. บทบาทสถานศึกษาในการสร้างวินัยทางการเงินให้กับผู้กู้ยืมเงิน กยศ. ณ.ห้องชาลอนบี ชั้น 2 โรงแรมสวีท โฮเต็ล เลอคองคอร์ด กรุงเทพฯ
18 24/06/2558 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  การเป็นผู้ประกอบการตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ณ.อาคารอนุสรณ์ 50 ปี
19 11/07/2558  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  การบริหารธุรกิจตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ณ.ห้อง 12A08 ชั้น 12A(13) อาคาร 11
 20 14/07/2558  หลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน  ความสำเร็จที่ยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ณ.อาคารศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ชั้น 2
 21 07/08/2558 สำนักงาน กปร. การบริหารธุรกิจตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อาคารหอประชุม สำนักงาน กปร.
 22 11/08/2558 สำนักงาน กพ. นวัตกรรมในการบริหารงานตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ.อาคารศูนย์สัมนา ห้อง 3401 ชั้น 4
 23 20/08/2558 มหาลัยหอการค้าไทย นวัตกรรมบนความพอเพียงตามแนวทางปรัชญาของเศรษบกิจพอเพียง ณ.อาคารเรียนห้อง 10201 อาคาร 10 ชั้น 2
 24 03/09/2558 กรมพลังงานทดแทน การบริหารองค์กรตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณห้องประชุมอาคาร 2 พพ.
25 03/10/2558 มหาวิยาลัยศรีปุม การบริหารธุรกิจตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ.ห้อง 11-12A01ชั้น 12Aอาคาร 11
26 06/10/2558 บจก.แปลนคอนซัลแตนท์ส การบริหารงานองค์กรตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อาคารเค.เอสชั้น 425
 27 08/10/2558 สำนักงาน กพ. นวัตกรรมในการบริหารงานตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ.อาคารสุขุมนัยประดิษฐ์ สำนักงาน กพ.
 28 26/10/2558 บริษัท บุญรอด บริวเวอร์รี่ นวัตกรรมในการบริหารงานตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ.หอประชุมใหญ่ 301 บริษัทบุญรอด
 29 30/10/2558 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ "การบริหารองค์กรตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส
30 11/11/2558 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย "การบริหารองค์กรตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ณ. อาคารไชยศสมบัติ1 ชั้น3ห้อง 318
31 16/11/2558 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ "การบริหารองค์กรตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ณ.สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
32 27/11/2558 สถาบันการบริหารและจิตวิทยา MPI "CSR for Business Sustainability "  ณ.อาคาร JW Marriott ชั้น 3ห้อง Salon A
33 2/12/2558 มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลยา "การบริหารองค์กรตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ณ ห้องประชุมทวีวัฒนา ชั้น 6 ศูนย์ปฏิบัติการศาลยาพาวิลเลียน