รายละเอียดการได้รับเชิญเป็นวิทยากร
" การประยุกต์ใช้แนวทางพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารองค์กร "
 โดย คุณวัชรมงคล เบญจธนะฉัตร์ ประธานกรรมการ บริษัท บาธรูมดีไซน์ จำกัด
 

ลำดับ วันที่บรรยาย หน่วยงานที่เชิญ/รับฟังบรรยาย หัวข้อในการบรรยาย สถานที่บรรยาย
 1 05/01/2559 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร องค์กรแห่งความสุขตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ.ห้องต้นน้ำ ชั้น 2 โรงแรมแกรนด์ทาวเวอร์ อินทื ถนนพระราม4 กรุงเทพฯ
 2 15/01/2559 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การบริหารองค์กรตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณห้อง 307 อาคารอนุสรณ์ 50 ปี ชั้น 3 คณะพาณิชยศาสตร์เเละการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 3 29/02/2559 สำนักงาน กพ. นวัตกรรมการบริหารตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้อง ๓๔๑๐ ชั้น ๔ อาคารศูนย์สัมมนา (อาคาร ๓) สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี
 4 01/03/2559 หอการค้าไทย ต้นแบบธุรกิจตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงแรมแกรนด์ ไซน่า  เยาวราช  กทม.
 5 24/3/2559 สำนักงานนวัตกรรม นวัตกรรมอย่างยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ณ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ชั้น 22 ห้องไทยพาณิชย์ 1 กทม.
 6 21/4/2559 วิทยุการบิน องค์กรแห่งความสุขตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ณ.สำนักงานวิทยุการบิน ทุ่งมหาเมฆ กทม.
 7 22/4/2559 เสาหลักของแผ่นดิน การบริหารองค์กรตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ.อาคารศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ชั้น 2 ถนน.วิภาวดีรังสิต  กทม.
 8 3/5/2559 ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม การบริหารองค์กรตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ สมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถ.พระราม 4 กทม.
 9 27/5/2559 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การบริหารองค์กรตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้อง 307 อาคารอนุสรณ์ 50 ปี ชั้น 3 คณะพาณิชยศาสตร์เเละการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10 16/6/2559 สำนักงาน กปร. การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารธุรกิจ ณ.ห้องประชุม 101 สำนักงานกปร.
 11 18/6/2559 สถาบันพระปกเกล้า ความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ.ห้องประชาธิปก ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
 12 5/7/2559 กระทรวงการต่างประเทศ องค์กรนวัตกรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ.ห้องนราธิปก กระทรวงการต่างประเทศ
 13 8/7/2559  สถาบันการบริหารและจิตวิทยา CSR.for Business Sustanability ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ.ห้อง Sora โรงแรม Okura ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ
14 4/8/2559 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นวัตกรรมบนความพอเพียงตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ.ห้องเรียน 10201 อาคาร 10 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
15 7/9/2559 บริษัทในเครือไทยเบฟเวอเรจ การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารธุรกิจ ณ.อาคารไซเบอร์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ
16 10/10/2559 มูลนิธิสถาบันวิทยาการธรรมศาสตร์เพื่อสังคม การบริหารองค์กรตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ สมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถ.พระราม 4 กทม.
17 21/10/2559 สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ.ห้องประชุมสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง  ชั้น ๒ สำนักงาน คปภ.
18 12/11/2559 มหาวิทยาลัยศรีปทุม การบริหารองค์กรตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ.ห้อง12 A03 ชั้น 12 A (13) อาคาร 11
19 16/11/2559 จุฬาลงกณณ์มหาวิทยาลัย การบริหารองค์กรตามแนวทางปรัชญษของเศรษฐกิจพอเพียง ณ.ห้อง 317 อาคารไชยยศสมบัติ 1 ชั้น 3 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญญชี
 20        
 21        
 22        
 23        
 24        
25        
26        
 27        
 28        
 29        
30