รายละเอียดการได้รับเชิญเป็นวิทยากร
" การประยุกต์ใช้แนวทางพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารองค์กร "
 โดย คุณวัชรมงคล เบญจธนะฉัตร์ ประธานกรรมการ บริษัท บาธรูมดีไซน์ จำกัด
 

ลำดับ วันที่บรรยาย หน่วยงานที่เชิญ/รับฟังบรรยาย หัวข้อในการบรรยาย สถานที่บรรยาย
 1 27/01/2560 จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย การบริหารองค์กรตามเเนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้อง 307 ชั้น 3 อาคารอนุสรณ์ 50 ปี คณะพาณิชยศาสตร์เเละการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2 10/02/2560 สถาบันการบริหารเเละจิตวิทยา CSR.for Business Sustainabiliy ณ ห้องเพรสซิเด้นท์ ชั้น 3 โรงเเรมอินเตอร์ คอนเทนเนนตัล เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
 3 20/02/2560 กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) การเสวนา "บทบาทของสถานศึกษาในฐานะองค์กรนายจ้าง" ณ ห้องเมจิก 3 ชั้น 2 โรงเเรมมิราเคิลเเกรนด์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
 4 16/03/2560 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน     (ก.พ.) นวัตกรรมการบริหารงานตามเเนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้อง 3410 ชั้น 4 อาคาร 3 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
 5 20/05/2560 สถาบันการบริหารเเละจิตวิทยา CSR.for Business Sustainabiliy ณ ห้องเพรสซิเด้นท์ ชั้น 3 โรงเเรมโรสการ์เด้น อ.สามพราน จ.นครปฐม
 6 09/06/2560 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ การบริหารองค์กรตามเเนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง คลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 7 15/06/2560 บริษัทในเครือ เอช ที ซี จำกัด การบริหารองค์กรตามเเนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง คลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 8 23/06/2560 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสางานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) การน้อมนำการพัฒนาเเนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในภาคเอกชน ณ ห้องประชุม 101 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสางานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรุงเทพมหานคร
 9 25/07/2560 กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์ การบริหารองค์กรตามเเนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง คลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
10 04/08/2560 สำนักงานกรุงเทพมหานคร การบริหารองค์กรตามเเนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง คลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
11 08/08/2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีบุญถาวร การบริหารองค์กรตามเเนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง คลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
12 05/09/2560 บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) การบริหารองค์กรตามเเนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง คลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
13 14/09/2560 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (ประเทศไทย) จำกัด    
14 17/10/2560      
15 31/10/2560      
16 15/11/2560      
17 18/11/2560      
18 20/11/2560      
19 25/11/2560      
20 04/12/2560      
21 07/12/2560      
22 08/12/2560      
23 15/12/2560      
24 19/12/2560