รายละเอียดการได้รับเชิญเป็นวิทยากร
" การประยุกต์ใช้แนวทางพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารองค์กร "
 โดย คุณวัชรมงคล เบญจธนะฉัตร์ ประธานกรรมการ บริษัท บาธรูมดีไซน์ จำกัด
 

 
ลำดับ วันที่บรรยาย หน่วยงานที่เชิญ/รับฟังบรรยาย หัวข้อในการบรรยาย สถานที่บรรยาย
 1 03/02/2561 กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา การประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจ
ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 3 โรงเเรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร
 2 04/02/2561 วัดชลประทานรังสฤษดิ์ การประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจ
ณ ห้องเรียนเนกขัมมะ วัดชลประทานรังสฤษดิ์
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
 3 08/02/2561 มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรม
เครื่องนุ่งห่มไทย
การประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจ
ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 4 09/02/2561 สถาบันวิทยาการ
ประกันภัย ระดับสูง
การประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจ
ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง
กรุงเทพมหานคร
 5 28/02/2561 โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิม
พระเกียรติ 80 พรรษา
การประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจ
ณ ห้องประชุม รพ.วัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่
 6 10/03/2561 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจ
ณ ห้อง 307 ชั้น 3 อาคารอนุสรณ์ 50 ปี คณะพาณิชยศาสตร์เเละการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 7 28/03/2561 สำนักงาน ก.พ.
จังหวัดนนทบุรี
นวัตกรรมการบริหารงาน
ตามเเนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ณ ห้อง 3410 ชั้น 4 อาคาร 3 สำนักงาน ก.พ.จังหวัดนนทบุรี
 8 06/04/2561 กระทรวงวิทยาศาสตร์
เเละเทคโนโลยี
การสร้างคุณธรรมตามเเนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในองค์กรภาคธุรกิจ
ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารหอประชุม กรมประชาสัมพันธ์
กรุงเทพมหานคร
 9 28/24/2561 มหาวิทยาลัยรามคำเเหง การประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจ
ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
10 21/05/2561 ศูนย์คุณธรรม
(องค์การมหาชน)
การประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจ
ณ ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารกรุงไทย เขาใหญ่ ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
11 14/06/2561 ศูนย์คุณธรรม
(องค์การมหาชน)
ความพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน :
วิถีพอเพียงขององค์กรธุรกิจ
ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมเเห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
12 22/06/2561 สถาบันการบริหาร
เเละจิตวิทยา
CSR. for Business Sustainability ณ ห้องพาวิลเลี่ยน ชั้น 4 โรงเเรมเเบงค็อกเเมริออท ควีนส์ปาร์ค   เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
13 09/08/2561 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นวัตกรรมการบริหารงานตาม
เเนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ณ โรงเเรมรามาการ์เด้นส์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
14 23/08/2561 หอการค้าไทย การประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจ
ณ ห้องบอลรูม ชั้น 10 โรงเเรมเเกรนด์ไชน่า เยาวราช เขตสัมพันธ์วงศ์ กรุงเทพมหานคร
15 04/09/2561 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นวัตกรรมการบริหารงานตาม
เเนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
16 06/09/2561 สถาบันวิทยาการการค้า
มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย
นวัตกรรมการบริหารงานตาม
เเนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ณ โพธาลัย เลเชอร์ ปาร์ค เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
17 21/09/2561 ศูนย์คุณธรรม
(องค์การมหาชน)
การประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจ
ณ โรงแรมเดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
18 22/09/2561 มหาวิทยาลัยบูรพา การประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจ
ณ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
19 11/11/2561 วัดชลประทานรังสฤษดิ์ การประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารองค์กร
ณ ห้องเรียนเนกขัมมะ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
 20 17/11/2561 มหาวิทยาลัยศรีปทุม การประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจ
ณ ห้อง 12A03 ชั้น 12 A  อาคาร 11  มหาวิทยาลัยศรีปทุม แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
 21 24/11/2561 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจ
ณ ห้อง 318  ชั้น 3  อาคารไชยยศสมบัติ 1  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 22 30/11/2561 สถาบันวิทยาการ
ประกันภัยระดับสูง
การประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจ
ณ ห้อง Laffite ชั้น 2 โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร