รายละเอียดการได้รับเชิญเป็นวิทยากร
" การประยุกต์ใช้แนวทางพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารองค์กร "
 โดย คุณวัชรมงคล เบญจธนะฉัตร์ ประธานกรรมการ บริษัท บาธรูมดีไซน์ ไอ-สปา จำกัด
 

ลำดับ วันที่บรรยาย หน่วยงานที่เชิญ/รับฟังบรรยาย หัวข้อในการบรรยาย สถานที่บรรยาย
 1 29/05/2563 สำนักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
นวัตกรรมการบริหารงานตามเเนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ณ ห้องประชุม 2702 ชั้น 27 อาคารสุขประพฤติ
ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
 2 31/07/2563 สำนักสิริพัฒนา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
การประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจ
ณ ห้องประชุม 101 สำนักงาน กปร.
ถนนอรุณอัมรินทร์ กรุงเทพมหานคร
 3 07/08/2563 กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัย
เเละนวัตกรรม
นวัตกรรมการบริหารงานตามเเนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ณ ห้องปริ๊นซ์บอลรูม 2 โรงเเรมปริ๊นซ์พาเลซ
ถนนมหานาค กรุงเทพมหานคร
 4 13/08/2563 สำนักงาน ก.พ. นวัตกรรมการบริหารงานตามเเนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ณ ห้อง 3502 ชั้น 5 อาคารศูนย์สัมมนา (อาคาร3)
สำนักงาน ก.พ.นนทบุรี
 5        
 6        
 7        
 8        
 9        
10        
11        
12        
13        
14        
15        
16        
17        
18        
19        
 20        
 21        
 22        
 23        
 24        
25        
26        
 27        
 28        
 29        
30        
31        
32        
33        
34        
35