วิทยากรเผยแพร่ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารองค์กร
 

 
ค่าตอบแทนทั้งหมด นำไปช่วยเหลือ
เด็กนักเรียนและผู้ด้อยโอกาส
ในถิ่นทุรกันดาร

เพื่อให้พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน
ตามแนวทาง

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 
 
การเผยแพร่ความรู้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
 
  
 
 
"พอเพียง"
ความลับของความสุขฯ

สื่อสิ่งพิมพ์

เศรษฐกิจพอเพียง
(ฉบับปรับปรุง 2562)
เศรษฐกิจพอเพียง
(2554)

ครูเจ้าฟ้า...ครูผู้สร้าง

ครู...ที่เป็นมากกว่าครู

ครูเจ้าฟ้า...ครูผู้สร้าง

ครูเจ้าฟ้า...ครูผู้สร้าง
ครู...ที่มากกว่าครู

ทริปการเดินทางต่างจังหวัด

 
     
   

ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูล
 
การบริหารองค์กรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (1/7)  
การบริหารองค์กรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2/7)  
 การบริหารองค์กรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (3/7)  
 การบริหารองค์กรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (4/7)  
การบริหารองค์กรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (5/7)  
 การบริหารองค์กรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (6/7)  
 การบริหารองค์กรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (7/7)  

 

 
 
 
 
 
 
 


Page : [1] [2]