หัวข้อการบรรยาย : องค์กรแห่งความสุขตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

                                                                    สถานที่ในการบรรยาย : ณ.ห้องต้นน้ำ ชั้น ๒ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ ถนนพระราม ๖ กรุงเทพฯ

                                                                                        กลุ่มผู้ฟัง : บุคคลากรสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร

                                                                                                        จำนวนผู้เข้าร่วม :๑๒๐    คน

                                                                                                        วันที่ ๕ มกราคม  ๒๕๕๙

                                                                                                           เวลา ๐๙๐๐ - ๑๒.๐๐   น.
             


                                             หัวข้อการบรรยาย : การบริหารองค์กรตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

                                                                          สถานที่ในการบรรยาย : ณ.ห้อง ๓๐๗ อาคารอนุสรณ์ ๕๐ ปี ชั้น ๓ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ

                                                                                        กลุ่มผู้ฟัง : นักศึกษาปริญญาโท

                                                                                        จำนวนผู้เข้าร่วม : ๓๒    คน

                                                                                                        วันที่  ๑๕  มกราคม  ๒๕๕๙เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐   น.