หัวข้อการบรรยาย : นวัตกรรมการบริหารตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

                                                                    สถานที่ในการบรรยาย :  ณ.ห้อง๓๔๑๐ ชั้น ๔ อาคารศูนย์สัมมนา(อาคาร ๓) สำนักงาน ก.พ.

                                                                                        กลุ่มผู้ฟัง : ผู้บริหารและผู้นำองค์กร

                                                                                                        จำนวนผู้เข้าร่วม :  ๔๐  คน

                                                                                                        วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๕๙

                                                                                                           เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐    น.
             

   
   

                                        หัวข้อการบรรยาย : นวัตกรรมการบริหารตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

                                                                    สถานที่ในการบรรยาย :  ณ.ห้อง๓๔๑๐ ชั้น ๔ อาคารศูนย์สัมมนา(อาคาร ๓) สำนักงาน ก.พ.

                                                                                        กลุ่มผู้ฟัง : ผู้บริหารและผู้นำองค์กร

                                                                                                        จำนวนผู้เข้าร่วม :  ๔๐  คน

                                                                                                        วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๕๙

                                                                                                           เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐    น.