หัวข้อการบรรยาย : ธุรกิจบนความพอเพียงตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

                                                                    สถานที่ในการบรรยาย : ณ. โรงแรมแกรนด์ ไซน่า  เยาวราช  กทม.

                                                                                        กลุ่มผู้ฟัง : นักเรียนและเยวชน

                                                                                                        จำนวนผู้เข้าร่วม : ๗๖   คน

                                                                                                        วันที่  ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

                                                                                                           เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐   น.
             


                                        หัวข้อการบรรยาย : นวัตกรรมการบริหารงานตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

                                                                    สถานที่ในการบรรยาย : ณ ห้องไทยพาณิชย์ ๑ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ชั้น ๒๒

                                                                                        กลุ่มผู้ฟัง : เจ้าของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

                                                                                                        จำนวนผู้เข้าร่วม : ๔๒   คน

                                                                                                        วันที่  ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

                                                                                                           เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๖.๐๐   น.