หัวข้อการบรรยาย : การประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการองค์กร

                                                                    สถานที่ในการบรรยาย : ณ อาคารศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ชั้น ๒ ถนนวิภาวดี กทม.

                                                                                        กลุ่มผู้ฟัง : ผู้บริหารระดับสูงและผู้นำองค์กร

                                                                                                        จำนวนผู้เข้าร่วม : ๕๘   คน

                                                                                                        วันที่ ๒๒  เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙

                                                                                                           เวลา  ๑๔.๐๐ - ๑๖๐๐ น.
             

   
   

                                        หัวข้อการบรรยาย :

                                                                    สถานที่ในการบรรยาย :

                                                                                        กลุ่มผู้ฟัง :

                                                                                                        จำนวนผู้เข้าร่วม :   คน

                                                                                                        วันที่ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙

                                                                                                           เวลา  น.