หัวข้อการบรรยาย :การบริหารองค์กรตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

                                                                    สถานที่ในการบรรยาย : ณ สมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์  ถนนพระราม ๔  กทม.

                                                                                        กลุ่มผู้ฟัง : ผู้บริหารระดับสูง

                                                                                                        จำนวนผู้เข้าร่วม : ๑๒๐ คน
                                                                                                        วันที่  ๓ พฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๕๙

                                                                                                           เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๓๐    น.




             


                                        หัวข้อการบรรยาย : การบริหารองค์กรตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

                                                             สถานที่ในการบรรยาย : ณ ห้อง ๓๐๗ อาคารอนุสรณ์ ๕๐ ปี ชั้น ๓ คณะพาณิชยศาสตร์เเละการบัญชี  จุฬาลงกรณ์ฯ

                                                                                        กลุ่มผู้ฟัง : นักศึกษาระดับปริญญาโท

                                                                                                        จำนวนผู้เข้าร่วม : ๓๘  คน

                                                                                                        วันที่ ๒๗  พ.ศ. ๒๕๕๙

                                                                                                           เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.