หัวข้อการบรรยาย :การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารธุรกิจ
                                                                    สถานที่ในการบรรยาย : ณ.ห้องประชุม 101 สำนักงาน กปร.

                                                                                        กลุ่มผู้ฟัง : ข้าราชการและผู้บริหารของสำนักงาน กปร.

                                                                                                        จำนวนผู้เข้าร่วม : ๕๐ คน
                                                                                                        วันที่ ๑๖ มิถุนายน    พ.ศ. ๒๕๕๙

                                                                                                           เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐    น.
             


                                        หัวข้อการบรรยาย :ความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

                                                                    สถานที่ในการบรรยาย : ณ.ห้องประชาธิปก  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา แจ้งวัฒนะ

                                                                                        กลุ่มผู้ฟัง : ข้าราชการระดับสูง , สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

                                                                                                        จำนวนผู้เข้าร่วม : ๑๕๐ คน
                                                                                                        วันที่ ๑๘ มิถุนายน    พ.ศ. ๒๕๕๙

                                                                                                           เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐    น.