หัวข้อการบรรยาย :องค์กรนวัตกรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
                                                                    สถานที่ในการบรรยาย : ณ.ห้องนราธิปก  กระทรวงการต่างประเทศ

                                                                                        กลุ่มผู้ฟัง : นักการทูตของกระทรวงการต่างประเทศ

                                                                                                        จำนวนผู้เข้าร่วม : ๕๑ คน
                                                                                                        วันที่ ๕  กรกฏาคม   พ.ศ. ๒๕๕๙

                                                                                                           เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐    น.
             


                                        หัวข้อการบรรยาย : CSR.for Business Sustainess ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

                                                                    สถานที่ในการบรรยาย : ณ.ห้อง Sora โรงแรม Okura ถนนวิทยุ  กรุงเทพฯ

                                                                                        กลุ่มผู้ฟัง : ผู้บริหารระดับสูง

                                                                                                        จำนวนผู้เข้าร่วม : ๔๓  คน
                                                                                                        วันที่  ๘  กรกฏาคม    พ.ศ. ๒๕๕๙

                                                                                                           เวลา  ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐    น.