หัวข้อการบรรยาย :นวัตกรรมบนความพอเพียงตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
                                                                    สถานที่ในการบรรยาย : ณ.ห้องเรียน ๑๐๒๐๑ อาคาร ๑๐ ชั้น๒
                                                                                                        มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

                                                                                        กลุ่มผู้ฟัง : ผู้บริหารระดับสูงของภาครัฐและภาคเอกชน

                                                                                                        จำนวนผู้เข้าร่วม :  ๑๒๐ คน
                                                                                                        วันที่ ๔  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙

                                                                                                           เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๘.๐๐   น.
             


                                        หัวข้อการบรรยาย : การบริหารองค์กรตามแนวทางปรัชญาของเศณษฐกิจพอเพียง

                                                                    สถานที่ในการบรรยาย : ณ.ห้องประชุมชั้น ๓ สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา กรุงเทพฯ

                                                                                        กลุ่มผู้ฟัง : ผู้บริหารระดับสูงและผู้นำองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน

                                                                                                        จำนวนผู้เข้าร่วม :  ๓๖  คน
                                                                                                        วันที่  ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

                                                                                                           เวลา  ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐  น.