หัวข้อการบรรยาย :การพัฒนาธุรกิจตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

                                                                    สถานที่ในการบรรยาย : ณ.อาคารไซเบอร์เวิร์ลด ทาวเวอร์  ถนนรัชดาภิเษก
                                                                                                      ห้องประชุม Auditorium ชั้น ๑๐ กรุงเทพฯ

                                                                                        กลุ่มผู้ฟัง :นักพัฒนาธุรกิจชุมชน

                                                                                                        จำนวนผู้เข้าร่วม : ๘๐  คน
                                                                                                        วันที่  ๗ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๙

                                                                                                           เวลา ๑๓.๓๐ -๑๖.๓๐ น.