หัวข้อการบรรยาย : การบริหารองค์กรตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

                                                                    สถานที่ในการบรรยาย :  ณ.สมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถ.พระราม 4 กทม.

                                                                                        กลุ่มผู้ฟัง :นักบริหารระดับสูง
                                                                                                        จำนวนผู้เข้าร่วม :  ๑๒๐ คน
                                                                                                        วันที่  ๑๐ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙

                                                                                                           เวลา ๑๖.๐๐ - ๑๘.๐๐  น.
             


                                        หัวข้อการบรรยาย : การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

                                                                    สถานที่ในการบรรยาย :  ณ.ห้องประชุมสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง
                                                                                                        ชั้น ๒ สำนักงาน คปภ.


                                                                                        กลุ่มผู้ฟัง :นักบริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
                                                                                                        จำนวนผู้เข้าร่วม :  ๔๐ คน
                                                                                                        วันที่  ๒๑  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙

                                                                                                           เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๗.๐๐  น.