หัวข้อการบรรยาย : การบรตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

                                                                    สถานที่ในการบรรยาย :  ณ.ห้อง12 A 03 ชั้น 12 A (13) อาคาร 11

                                                                                        กลุ่มผู้ฟัง : นักศึกษาระดับปริญญาโท
                                                                                                        จำนวนผู้เข้าร่วม :  ๑๖  คน
                                                                                                        วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน   พ.ศ. ๒๕๕๙

                                                                                                           เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐   น.
             


                                        หัวข้อการบรรยาย : การบริหารองค์กรตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

                                                                    สถานที่ในการบรรยาย :  ณ.ห้อง ๓๑๗  อาคารไชยยศสมบัติ ๑ ชั้น ๓
                                                                                                        คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี   

                                                                                       กลุ่มผู้ฟัง : นักศึกษาระดับปริญญาโท
                                                                                                        จำนวนผู้เข้าร่วม :  ๑๙  คน
                                                                                                        วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน   พ.ศ. ๒๕๕๙

                                                                                                           เวลา ๑๘.๐๐ - ๒๑.๐๐   น.
             


                       


                                        หัวข้อการบรรยาย : การบริหารองค์กรตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

                                                                    สถานที่ในการบรรยาย :  ณ.ห้อง12 A 03 ชั้น 12 A (13) อาคาร 11

                                                                                        กลุ่มผู้ฟัง : นักศึกษาระดับปริญญาโท
                                                                                                        จำนวนผู้เข้าร่วม :  ๑๖  คน
                                                                                                        วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน   พ.ศ. ๒๕๕๙

                                                                                                           เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐   น.