หัวข้อการบรรยาย : การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจ
สถานที่ในการบรรยาย :  ห้องบอลรูม ๑ ชั้น ๓ โรงเเรมดิเอมเมอรัลด์  เขตดินเเดง กรุงเทพมหานคร
กลุ่มผู้ฟัง :  พนักงาน บุคลากร กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
จำนวนผู้เข้าร่วม :  ๓๐๐  คน
วันที่ ๓ กุุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๑
เวลา :  ๑๔.๐๐ - ๑๕.๓๐ น.
             


หัวข้อการบรรยาย : การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจ
สถานที่ในการบรรยาย :  ห้องเรียนเนกขัมมะ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
กลุ่มผู้ฟัง :  ญาติโยม เเละพระคุณเจ้า
จำนวนผู้เข้าร่วม :  ๑๐๐  คน
วันที่ ๔ กุุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๑
เวลา :  ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.
             


หัวข้อการบรรยาย : การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจ
สถานที่ในการบรรยาย :  ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง คลองห้า  อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
กลุ่มผู้ฟัง :  มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย
จำนวนผู้เข้าร่วม :  ๓๒  คน
วันที่ ๘ กุุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๑
เวลา :  ๐๗.๓๐ - ๑๗.๓๐   น.
             


หัวข้อการบรรยาย : การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจ
สถานที่ในการบรรยาย :  ห้องประชุมสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
กลุ่มผู้ฟัง :  พนักงาน เจ้าหน้าที่ สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง
จำนวนผู้เข้าร่วม :  ๑๘  คน
วันที่ ๙ กุุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๑
เวลา :  ๑๔.๐๐ - ๑๕.๓๐   น.
             


หัวข้อการบรรยาย : การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจ
สถานที่ในการบรรยาย :  ห้องประชุมโรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
กลุ่มผู้ฟัง :  พนักงาน เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
จำนวนผู้เข้าร่วม : ๔๕ คน
วันที่ ๒๘ กุุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๑
เวลา :  ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐   น.