หัวข้อการบรรยาย : การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจ
สถานที่ในการบรรยาย :  ห้อง ๓๐๖ อาคารอนุสรณ์ ๕๐ ปี คณะพาณิชยศาสตร์เเละการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
กลุ่มผู้ฟัง :  นักศึกษาปริญญาโท
จำนวนผู้เข้าร่วม : ๒๗ คน
วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เวลา :  ๑๖.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.
             


หัวข้อการบรรยาย : นวัตกรรมการบริหารงานตามเเนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สถานที่ในการบรรยาย :  ห้อง ๓๔๑๐ ชั้น ๔ อาคาร ๓ สำนักงาน ก.พ. อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
กลุ่มผู้ฟัง :  พนักงาน เจ้าหน้าที่ สำนักงาน ก.พ.
จำนวนผู้เข้าร่วม : ๓๔ คน
วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เวลา :  ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.