หัวข้อการเสวนา : การสร้างคุณธรรม ตามเเนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในองค์กรภาคธุรกิจ
                          งานสร้างกระบวนทัศน์ เเละหลักคิดที่เหมาะสมสำหรับคนไทย

สถานที่ในการบรรยาย :  ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารหอประชุม กรมประชาสัมพันธ์ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
กลุ่มผู้ฟัง :  ประชาชนผู้สนใจ หน่วยงานภาครัฐ เเละภาคเอกชน
จำนวนผู้เข้าร่วม : ๔๐๐ คน
วันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
เวลา :  ๐๘.๓๐ - ๑๔.๓๐ น.
             


หัวข้อการบรรยาย : การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจ
สถานที่ในการบรรยาย :  ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง คลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
กลุ่มผู้ฟัง :  บัณฑิตศึกษา โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม มหาวิทยาลัยรามคำเเหง
จำนวนผู้เข้าร่วม : ๔๒ คน
วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
เวลา :  ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.