หัวข้อการบรรยาย : การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจ
สถานที่ในการบรรยาย :  ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารกรุงไทย เขาใหญ่ ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
กลุ่มผู้ฟัง :  พนักงาน เจ้าหน้าที่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
จำนวนผู้เข้าร่วม : ๔๐ คน
วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เวลา :  ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.