หัวข้อการบรรยาย : นวัตกรรมการบริหารงาน ตามเเนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สถานที่ในการบรรยาย :  โรงเเรมรามาการ์เด้นส์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
กลุ่มผู้ฟัง :  ข้าราชการ เเละพนักงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์
จำนวนผู้เข้าร่วม : ๘๐ คน
วันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
เวลา :  ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
             


หัวข้อการบรรยาย : นวัตกรรมการบริหารงาน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สถานที่ในการบรรยาย :  โพธาลัย เลเชอร์ ปาร์ค เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
กลุ่มผู้ฟัง :  ผู้เข้าร่วมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้า และการพาณิชย์
จำนวนผู้เข้าร่วม : ๖๐ คน
วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
เวลา :  ๑๕.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.
             


หัวข้อการบรรยาย : การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจ
สถานที่ในการบรรยาย :  โรงแรมเดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
กลุ่มผู้ฟัง :  ผู้รับการอบรมหลักสูตร "การส่งเสริมองค์กรคุณธรรมภาคธุรกิจ" รุ่นที่ ๑
จำนวนผู้เข้าร่วม :  ๖๑ คน
วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

เวลา :  ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.


หัวข้อการบรรยาย : การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจ
สถานที่ในการบรรยาย :  วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง  จ.ชลบุรี
กลุ่มผู้ฟัง :  ผู้รับการอบรมหลักสูตร "Innotech Marketing : นวัตกรรมและเทคโนโลยีการตลาด ในยุคดิจิทัล"
จำนวนผู้เข้าร่วม :  ๙ คน
วันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

เวลา :  ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.