หัวข้อการบรรยาย : การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจ
สถานที่ในการบรรยาย :  ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ต.คลองห้า อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี
กลุ่มผู้ฟัง :  คณะผู้บริหาร บริษัท ขนส่ง จำกัด
จำนวนผู้เข้าร่วม :  ๓๕  คน
วันที่ ๒๔ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒
เวลา :  ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.             


หัวข้อการบรรยาย : การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจ
สถานที่ในการบรรยาย :  โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
กลุ่มผู้ฟัง :  ผู้รับการอบรม   " หลักสูตรการบริหารนโยบาย และกลยุทธ์การพัฒนาองค์กรคุณธรรม สำหรับผู้บริหารยุคใหม่ " รุ่นที่ ๑
จำนวนผู้เข้าร่วม :  ๒๕  คน
วันที่ ๓๐ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒
เวลา :  ๑๔.๓๐ - ๑๗.๐๐ น.