หัวข้อการเสวนา : “ The Right Pace Forward : ธุรกิจกับการสร้างความยั่งยืน ”
                             การสร้างคุณธรรม ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในองค์กรภาคธุรกิจ
                             งาน “ ก้าวพอดี (A Bright Leap Forward) ” Open House
สถานที่ในการเสวนา :  ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ถนนพระราม 1  แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร
กลุ่มผู้ฟัง :  ประชาชนผู้สนใจ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน
จำนวนผู้เข้าร่วม :  ๒๐๐  คน
วันที่ ๑๑ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒
เวลา :  ๑๐.๐๐ - ๑๒.๓๐ น.             


หัวข้อการบรรยาย : การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจ
สถานที่ในการบรรยาย :  ณ ห้อง A8 - 404 อาคาร 8 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (วิทยาเขตรังสิต)  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
กลุ่มผู้ฟัง :  นักศึกษาชั้นปีที่ 1  คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
จำนวนผู้เข้าร่วม :  ๒๕๐  คน
วันที่ ๒๒ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒
เวลา :  ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.
             

 

หัวข้อการบรรยาย : การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจ
สถานที่ในการบรรยาย :  ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ต.คลองห้า อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี
กลุ่มผู้ฟัง :  คณะอาจารย์ นักศึกษาปริญญาโท - ตรี สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรม คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จำนวนผู้เข้าร่วม :  ๔๐  คน
วันที่ ๒๕ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒
เวลา :  ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.