หัวข้อการบรรยาย : การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจ
สถานที่ในการบรรยาย :  โรงแรมปริ้นซ์พาเลช แขวงคลองมหานาค  เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
กลุ่มผู้ฟัง : ข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรการขับเคลื่อน และขยายผล โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รุ่นที่ ๒
จำนวนผู้เข้าร่วม :  ๑๑๕  คน
วันที่ ๖ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒
เวลา :  ๑๓.๑๕ - ๑๔.๔๕ น.             


หัวข้อการบรรยาย : นวัตกรรมการบริหารงาน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สถานที่ในการบรรยาย :  โรงแรมรามาการ์เด้นส์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
กลุ่มผู้ฟัง : ข้าราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จำนวนผู้เข้าร่วม :  ๖๖  คน
วันที่ ๑๐ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒
เวลา :  ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
             


หัวข้อการบรรยาย : นวัตกรรมการบริหารงาน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สถานที่ในการบรรยาย :  โรงแรมรามาการ์เด้นส์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
กลุ่มผู้ฟัง : ข้าราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จำนวนผู้เข้าร่วม :  ๗๓  คน
วันที่ ๑๓ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒
เวลา :  ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.             


หัวข้อการบรรยาย : การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจ
สถานที่ในการบรรยาย :  โรงแรมปริ้นซ์พาเลช แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
กลุ่มผู้ฟัง : ข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรการขับเคลื่อน และขยายผล โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รุ่นที่ ๓
จำนวนผู้เข้าร่วม :  ๑๑๐  คน
วันที่ ๑๕ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒
เวลา :  ๑๓.๑๕ - ๑๔.๔๕ น.

                                      


หัวข้อการบรรยาย : การบริหารองค์กรตามเเนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สถานที่ในการบรรยาย :  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่  อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
กลุ่มผู้ฟัง : อาจารย์ และนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ ๒ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่
จำนวนผู้เข้าร่วม :  ๕๔  คน
วันที่ ๒๑ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒
เวลา :  ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.

                                 


หัวข้อการบรรยาย : การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจ
สถานที่ในการบรรยาย :  ณ โรงแรมโซ โซฟิเทล แบงค็อก แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
กลุ่มผู้ฟัง : สมาชิกชมรมผู้จำหน่ายอีซูซุรุ่นใหม่ที่เข้ารับการอบรม " การวางนโยบาย และกลยุทธ์ "
จำนวนผู้เข้าร่วม :  ๑๐๐  คน
วันที่ ๒๗ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒
เวลา :  ๑๓.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.

                                 


หัวข้อการบรรยาย : นวัตกรรมการบริหารงาน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สถานที่ในการบรรยาย :  ณ ห้องเรียน ๑๐๒๐๑ อาคาร ๑๐ ชั้น ๒  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  เขตดินแดง  กรุงเทพมหานคร
กลุ่มผู้ฟัง : ผู้เข้าร่วมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้า และการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ ๑๒
จำนวนผู้เข้าร่วม :  ๕๐  คน
วันที่ ๒๙ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒
เวลา :  ๑๕.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.