หัวข้อการบรรยาย : การสร้างความสุขในชีวิต  และงานของนักพัฒนาสังคม
สถานที่ในการบรรยาย :  ณ ห้องประชุมไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)  เขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร
กลุ่มผู้ฟัง :
จำนวนผู้เข้าร่วม :  ๘๕  คน
วันที่ ๗  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒
เวลา :  ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.