หัวข้อการบรรยาย : นวัตกรรมการบริหารงาน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สถานที่ในการบรรยาย : 
กลุ่มผู้ฟัง : เจ้าหน้าที่ และพนักงานสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง
จำนวนผู้เข้าร่วม :   ๖๕ คน
วันที่  ๒๒ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๒
เวลา :  ๑๖.๑๕ - ๑๗.๔๕ น.


หัวข้อการบรรยาย : นวัตกรรมการบริหารงาน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สถานที่ในการบรรยาย : 
กลุ่มผู้ฟัง :
จำนวนผู้เข้าร่วม :  ๓๕ คน
วันที่  ๒๓ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๒
เวลา :  ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.


หัวข้อการบรรยาย : นวัตกรรมการบริหารงาน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สถานที่ในการบรรยาย : 
กลุ่มผู้ฟัง :
จำนวนผู้เข้าร่วม : ๔๐ คน
วันที่  ๓๐ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๒
เวลา :  ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.