หัวข้อการบรรยาย : การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารองค์กร
สถานที่ในการบรรยาย :  ห้องเรียนเนกขัมมะ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
กลุ่มผู้ฟัง :  พระและญาติโยม

จำนวนผู้เข้าร่วม : ๕๐ คน
วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
เวลา :  ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.
             


หัวข้อการบรรยาย : การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจ
สถานที่ในการบรรยาย :  ห้อง 12A03 ชั้น 12 A  อาคาร 11  มหาวิทยาลัยศรีปทุม แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
กลุ่มผู้ฟัง :  บัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
จำนวนผู้เข้าร่วม : ๑๓ คน
วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
เวลา :  ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
             


หัวข้อการบรรยาย : การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจ
สถานที่ในการบรรยาย :  ห้อง ๓๑๘  ชั้น ๓  อาคารไชยยศสมบัติ ๑  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่มผู้ฟัง :  นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จำนวนผู้เข้าร่วม :  ๒๘ คน
วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

เวลา :  ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.


หัวข้อการบรรยาย : การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจ
สถานที่ในการบรรยาย :  ห้อง Laffite ชั้น ๒ โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร
กลุ่มผู้ฟัง :  เจ้าหน้าที่ และพนักงานสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง
จำนวนผู้เข้าร่วม :  ๗๕ คน
วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

เวลา :  ๑๕.๑๕ - ๑๖.๔๕ น.