หัวข้อการบรรยาย : นวัตกรรมการบริหารงานตามเเนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สถานที่ในการบรรยาย :  ณ ห้องประชุม 2702 ชั้น 27 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
กลุ่มผู้ฟัง :  ข้าราชการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
จำนวนผู้เข้าร่วม :  53 ท่าน
วันบรรยาย : วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563
เวลา :  13.00 - 16.00 น.