หัวข้อการบรรยาย : การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจ
สถานที่ในการบรรยาย :  ณ ห้องประชุม 101 สำนักงาน กปร. ถนนอรุณอัมรินทร์ กรุงเทพมหานคร
กลุ่มผู้ฟัง :  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "นักบริหารการพัฒนาตามเเนวพระราชดำริ" (นบร.) รุ่นที่ 9 (ช่วงปลาย)
จำนวนผู้เข้าร่วม :  100 ท่าน
วันบรรยาย : วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563
เวลา :  13.00 - 16.00 น.