หัวข้อการบรรยาย : นวัตกรรมการบริหารงานตามเเนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สถานที่ในการบรรยาย :  ณ ห้องปริ๊นซ์บอลรูม 2 โรงเเรมปริ๊นซ์พาเลซ ถนนมหานาค กรุงเทพมหานคร
กลุ่มผู้ฟัง :  เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย เเละนวัตกรรม
จำนวนผู้เข้าร่วม :  114 ท่าน
วันบรรยาย : วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563
เวลา :  09.30 - 12.00 น.


             หัวข้อการบรรยาย : นวัตกรรมการบริหารงานตามเเนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สถานที่ในการบรรยาย :  ณ ห้อง 3502 ชั้น 5 อาคารศูนย์สัมมนา (อาคาร3) สำนักงาน ก.พ.นนทบุรี
กลุ่มผู้ฟัง :  ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 25
จำนวนผู้เข้าร่วม :  40 ท่าน
วันบรรยาย : วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563
เวลา :  09.00 - 12.00 น.